Utbildning och kultur

En kvalitativ utbildning lägger grunden för Finlands framgång. Det är viktigt att vi satsar på utbildningen. En individ ska ha möjlighet till en utbildning som håller hög standard genom hela livet. På det sättet kan vi förebygga bl.a. marginalisering och arbetslöshet.

För att barn och ungdomar ska kunna uppfylla sina drömmar behöver de en bra utbildning som grund. Alla ska bemötas jämlikt och ha rätt till en god grundutbildning. Utbildningen ska fås på de båda inhemska språken. Vi ska även vid ett tidigt skede stöda och öppna möjligheten för barnen att lära sig det andra inhemska språket.

Alla barn ska ha möjligheten till en trygg skolgång. Personalens välmående är en viktig del av helheten. Nu är det dags att lyfta upp utbildningen till den nivå som även gynnar landets utveckling.

Därför vill jag att:

 

 • Alla barn ska ha rättigheten att fullgöra sin lärostig på svenska och finska.

 • Barn som är 3 år gamla bör ha rättighet till fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik. Därtill bör subjektiva dagvårdsrätten återinföras.

 • Alla barn bör ha tillgång till en fungerande elevvård (kuratorer, psykologer och speciallärare) under hela skolgången.

 • Det ska finnas tillräckliga resurser inom specialundervisningen.

 • Ingen ska behöva acceptera mobbning eller olika former av trakasserier.

 • Alla, både barn och personal, ska ha rätt till en skolbyggnad utan inomhusluftsproblem.

 • Yrkesskoleutbildningen ger färdigheter för arbetslivet. Utbildningen ska inkludera tillräckligt med närundervisningstimmar. Detta kunde säkerställas med en närundervisningsgaranti.

 • Gymnasieutbildningen ska erbjuda goda förutsättningar för framtida studier.

 • Andra stadiet borde på långsikt bli avgiftsfritt.

 • Tillgången till behöriga lärare och barnträdgårdslärare tryggas.

 • Studiestödets inkomstgräns höjs med 50 procent.

 • Högskolornas finansiering ska vara långsiktig – det ska inte grunda sig på temporära pilotprojekt.

 • Vi måste ta hand om lärarnas och övriga utbildningspersonalens arbetsplatsvälmående.

 • Den finländska utbildningen ska bli en exportvara.

 • Läroavtal ska bli vanligare i Finland.

 • Flexibla och skräddasydda studier där studerande är i fokus ska utvecklas.

 • Medborgarinstitutens och den övriga fria utbildningens finansiering bör hållas på en ändamålsenlig nivå.

 • Föreningarnas verksamhetsförutsättningar ska tryggas.

 • Kulturen bör stödas.

 • De mindre teatrarnas verksamhetsförutsättningar bör upprätthållas.

 • Det ska finnas goda och jämlika förutsättningar för att utöva motion och idrott.