EUROPAVAL 2019

En ny riktning för EU och Europa

Finland skall vara en aktiv aktör som är med och utvecklar EU så att vi alla kan ha det bättre. Denna utveckling sker genom starkare europeiska samarbeten.

För Finland är ett starkt EU en bra sak, och vi skall även i fortsättningen vara ett av medlemsländerna i unionen. EU bör utvecklas så att det är närmare människan – EU är till för medborgarna. Jag upplever att detta är EU:s och Europas nya riktning.

EU skall fortsätta att värna om sina grundvärderingar. Varje medlemsland skall respektera de mänskliga rättigheterna, demokratin, jämställdheten och friheten. På samma gång skall EU öppna nya dörrar för dess medborgare. EU skall stärka sin plats som en internationell aktör- vi måste hållas med i den globala konkurrensen. Det är även viktigt att trovärdigheten som finns för EU består. Detta kräver, först och främst, att vi håller fast vid våra gemensamma spelregler inom EU.

Vi måste ta hand om ekonomin. Vi har ett gemensamt ansvar då det kommer till att hålla ekonomin i skick och att den också i fortsättningen byggs på en stadig grund.

På min hemsida lyfter jag fram de viktigaste sakerna jag vill arbeta för som din representant i EU.

Hållbar utveckling

Att främja en hållbar utveckling är en viktigt för hela EU:s verksamhet. Klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi ställs inför globalt. Vi behöver lösningar och handlingar för att stoppa klimatförändringen. Vi behöver även hitta en gemensam linje som alla kan binda sig till för att tillsammans förhindra klimatförändringen. Klimatuppvärmningen måste hållas vid 1,5 grader enligt IPCC-rapportens rekommendation.

Dessutom anser jag att hållbar utveckling möjliggör nya innovationer för företag. Hållbar utveckling ska ses som en möjlighet, det gynnar framför allt Finland och oss finländare.

Vi måste även utveckla vårt utsläppshandelssystem. Jag upplever också att vi måste göra ännu mera för att öka återvinningen. Även användningen av plast måste minska.

Under den kommande perioden förnyas CAP-linjerna som rör jordbruksstödet. Vi måste se till att det också i framtiden är lönsamt att producera i Finland. Vi bör minska på byråkratin, det här är också viktigt från ett klimatperspektiv. Alla livsmedel och råvaror som importeras till EU utanför dess gränser måste under alla omständigheter följa EU:s kvalitetsstandarder.

Producering och konsumering av närmat är en klimathandling. På grund av detta anser jag att vi borde informera konsumenterna om det verkliga koldioxidavtrycket i livsmedelsproduktionen. Det som produceras nära förorenar med stor sannolikhet mindre.

Det är även viktigt att vi granskar vår trafikpolitik och utvecklar den så att utsläppen minskar. Här är det viktigt att vi utvecklar kollektivtrafiken, förädlar nya biobränslen och ytterligare utvecklar elbilar. Utvecklingen av dessa är även viktigt ur en finländsk synvinkel.

Östersjön och dess välmående är högt på Finlands prioritetslista. Det är viktigt att vi tar hand om Östersjön, men samtidigt skall det också i fortsättningen vara möjligt att försörja sig på fiske.

Finland måste även värna om att skogspolitiken i fortsättningen är hållbar. Kolsänkor måste kompenseras mer aktivt från EU:s sida.

Ett innovativt och ekonomiskt hållbart Europa

Enligt min åsikt borde vi inom EU satsa mer på innovation och nyskapande. Utbildning och forskning är viktiga delar då man vill få nya idéer att blomma. Vi skall också uppmana till att dessa nya idéer testas.

Vi måste satsa på och uppmana till företagsamhet. Onödig byråkrati inom EU skall undvikas. Det skall finnas möjlighet att förverkliga projekt inom EU!

En fungerande inre marknad viktig för alla aktörer. Finlänska företag och finländare gynnas av att den inre marknaden utvecklas. Frihandel mellan EU och de Förenta staterna

borde utvecklas ytterligare. På samma gång skall vi hänga med i den internationella konkurrensen i takt med USA och Kina.

Vi måste se till att vår ekonomi inom unionen är bygd på en stadig grund. Vi måste ha gemensamma spelregler för vår ekonomi som alla Euro-länder ska följa. Utan en välmående ekonomi kan vi inte utveckla vår union och vi kan inte trygga välmående för medborgarna.

Vi måste arbeta hårdare för att främja sysselsättningen. I Europa finns det stora utmaningar då det kommer till t.ex. arbetslösheten bland unga. Här måste vi hitta lösningar.

En fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för entreprenörskap och näringsliv, men även för en fungerande vardag. EU skall även i fortsättningen utveckla infrastrukturen, vägnätverket, järnvägarna och farlederna. Vi måste se till att Finland bättre ska kunna utnyttja de finansieringsmöjligheter som EU erbjuder.

Digitaliseringen möjliggör även nya lösningar, vilka vi skall utnyttja med säkerhetsaspekten i beaktande. På samma gång skall vi satsa på att främja cybersäkerheten. Vi måste t.ex. säkerställa ett fungerande nätverk i Europa med till exempel fibernät.

Europa består av urbana städer och breda landsbygder. Vi måste se till att våra städer hänger med i den globala konkurrensen och att landsbygden har en chans att leva och fungera. Själv anser jag att dessa saker inte strider mot varandra. Vi måste säkerställa att landsbygdsutvecklingsfondens tillgångar hålls på en konkurrenskraftig nivå.

Ett mänskligt och säkert Europa

Europa skall vara till för människorna. Vi måste se till att medborgarna mår bra. Vi, och alla de andra medlemsländerna, måste respektera de mänskliga rättigheterna.

Vi måste också i framtiden hålla fast vid att det skall vara möjligt att röra sig fritt och att man skall ha möjlighet att arbeta i ett annat EU-land. Erasmusprogrammen öppnar dörrar för ungdomar och detta program kunde utvecklas ytterligare. Vi borde också satsa mera på utbildning och forskning.

Säkerhet är viktigt för oss alla. Vi måste värna om att säkerheten inom unionen stärks. Här är det viktigt att myndigheterna har ett bra samarbete och att det samarbetet ytterligare förstärks, detta är viktigt även med Schengenländerna. På samma gång skall vi hålla fast vid våra gemensamma spelregler då det kommer till att bevilja t.ex. pass och uppehållstillstånd. Även då det kommer till utrikespolitiska frågor är det viktigt att vi hittar flera gemensamma synpunkter.

Sagt om Henrik:

Henrik Wickström, resultatpolitiker som visat att han jobbar för oss alla, på två språk.

Kaj Karlstedt

Ordförande för SFP i Ingås lokalavdelning

Henrik står för ett imponerande engagemang, som består av genuint intresse, kunskap och en stor iver att jobba för det gemensamma.

Robert Lemström

Kommunfullmäktiges ordförande, Ingå

Det är svårt att beskriva Henrik Wickström, för att alla ord som passar har blivit utslitna och missbrukade i politiken.
Men då det gäller honom, är de verklighet: Han är effektiv, samarbetskunnig, kreativ, uthållig och framtidsorienterad.
Han är framtiden.

Det är inte av en slump att han är den yngsta styrelseordförande i landet i en kommun som blomstrar.
Med honom i riksdagen har vi återfått hoppet.

Hilkka Olkinuora

Ordbrukare, prost, storfamiljsfarmor

HÄNG MED I KAMPANJEN

STÖD MIN KAMPANJ