EUROVAALIT 2019

’’Uusi suunta EU:lle ja Euroopalle’’

Suomen tulee olla aktiivinen toimija, joka on mukana kehittämässä EU:sta parempaa meille kaikille. Tämä syntyy vahvan eurooppalaisen yhteistyön kautta.

Suomelle vahva EU on hyvä asia ja meidän on jatkossakin pysyttävä EU:n jäsenenä. EU:ta tulee kehittää siten, että se on ihmisläheisempi – unionin tulee olla ihmisiä varten. Koen, että tämä on EU:n ja Euroopan uusi suunta. EU:n tulee vaalia niitä arvoja, jonka varaan se aikoinaan perustettiin. Jokaisen jäsenmaan on kunnioitettava ihmisoikeuksia, demokratiaa, yhdenvertaisuutta ja vapautta. Samalla EU:n tulee avata uusia mahdollisuuksia kansalaisilleen. EU:n on vahvistettava asemaansa kansainvälisenä toimijana – meidän on pysyttävä globaalissa kilpailussa mukana. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että uskottavuus EU:hun säilyy. Se vaatii ennen kaikkea sitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan EU:n sisällä. Mikäli näin ei tapahdu, ei yhteispeli unionin sisällä luottamuksellisesti toimi.

Meidän on huolehdittava myös taloudesta. Meillä on yhteinen vastuu siitä, että rahoituspolitiikka on kunnossa ja kestävällä pohjalla.

Kotisivullani nostan esiin keskeisimmät asiat, joiden eteen haluan tehdä töitä Meppinäsi.

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävän kehityksen edistäminen on tärkeä näkökulma koko EU:n toiminnassa. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteistamme globaalisti. Tarvitaan ratkaisuja ja toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Meidän tulee löytää yhteinen linja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, johon kaikki sitoutuvat. Ilmaston lämpenemisen tulee pysyä IPCC-raportin suosituksessa eli 1,5 asteessa.

Uskon, että kestävä kehitys avaa myös uusia innovatiivisia mahdollisuuksia esim. yritysten näkökulmasta. Meidän tulee nähdä kestävä kehitys mahdollisuutena. Tästä ennen kaikkea me suomalaiset ja Suomi voi hyötyä.

Meidän on myös kehitettävä päästökauppamenetelmäämme. Samalla koen, että joudumme tekemään vielä vahvemmin työtä kierrätyksen lisäämiseksi. Myös muovin käyttöä on entisestään vähennettävä.

Tulevalla kaudella uudistetaan maataloustukia koskevat CAP-linjaukset. Meidän on huolehdittava siitä, että jatkossa myös Suomessa on kannattavaa tuottaa. Myös byrokratiaa tulee vähentää. Tämä on tärkeätä myös ilmaston näkökulmasta. EU:n ulkopuolelta tulevan ruoan ja raaka-aineitten on noudatettava EU:n standardeja kaikissa tilanteissa. Lähiruoan tuottaminen sekä ostaminen on ilmastoteko. Mielestäni meidän tämän vuoksi tulisi esim. tarkemmin kertoa kuluttajalle todellinen hiilijalanjälki ruoantuotannossa. Sekä mikä tuotetaan lähellä, saastuttaa kokonaisuudessaan todennäköisesti vähemmän.

Meidän tulee myös tarkastella liikennepolitiikkaamme ja kehittää sitä päästöjä vähentävään suuntaan. Tässä joukkoliikenteen kehittäminen, uusien biopolttoaineiden jalostaminen sekä sähköautojen kehittäminen ovat tärkeitä. Tämä on myös Suomen näkökulmasta hyvä asia. Itämeri ja sen hyvinvointi on korkealla Suomen asialistalla. Meidän tulee huolehtia Itämeren kunnosta. Samalla kalastuksen on jatkossa oltava mahdollinen elinkeino. Suomen tulee myös huolehtia siitä, että metsäpolitiikka on jatkossa kestävällä pohjalla. Hiilinieluja tulee EU:n puolelta aktiivisemmin kompensoida.

Innovatiivinen ja taloudellisesti kestävä Eurooppa

Mielestäni meidän tulee EU:n sisällä panostaa innovatiivisuuteen. Koulutus ja tutkimus ovat tärkeitä elementtejä siinä, että uudet ideat kukoistavat. Samalla meidän on kannustettava siihen, että uusia ideoita kokeillaan.

Meidän tulee panostaa ja kannustaa yrittäjyyteen. Turhaa byrokratiaa tulee myös EU:n toimesta välttää. EU:n tulee olla hankkeiden mahdollistaja!

Kaikille toimijoille toimivat sisämarkkinat ovat tärkeät. Markkinoita tulee entisestään kehittää, sillä tämä hyödyttää suomalaisia yrityksiä ja suomalaisia. Vapaakauppaa EU:n ja

Yhdysvaltojen välillä tulisi kehittää. Samalla meidän tulee pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa USA:han ja Kiinaan verrattuna.

Meidän on huolehdittava siitä, että taloutemme unionin sisällä on kestävällä pohjalla. Meillä pitää olla yhteiset talouden pelisäännöt, joita Euro-maiden on noudatettava. Ilman hyvinvoivaa taloutta ei yhteistä unioniamme voi kehittää emmekä voi turvata hyvinvointia sen kansalaisille.

Työllisyyden edistämiseksi on tehtävä laajemmin ja ponnekkaammin työtä. Euroopassa on suuria haasteita esim. nuorisotyöttömyyden suhteen, johon on löydyttävä ratkaisuja.

Toimiva infrastruktuuri luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja elinkeinoelämälle, mutta myös sujuvalle arjelle. EU:n tulee jatkossakin kehittää infrastruktuuria – tieverkostoa, rautateitä, meriväyliä jne. Meidän pitää huolehtia siitä, että Suomi pystyy vahvemmin hyödyntämään niitä rahoitusmahdollisuuksia ja tukirahoja, joita EU tarjoaa.

Digitalisaatio mahdollistaa myös uusia ratkaisuja, joita meidän on hyödynnettävä turvallisuusnäkökulma huomioon ottaen. Samalla meidän on panostettava kyberturvallisuuden edistämiseen. Meidän on esimerkiksi varmistettava toimivat verkot Euroopassa esim. kuituverkon avulla.

Eurooppa koostuu urbaaneista kaupungeista sekä laajoista maaseutualueista. Meidän on huolehdittava siitä, että kaupunkimme pysyvät mukana globaalissa kilpailussa ja että maaseudulla on mahdollisuus elää ja toimia. Itse koen, että nämä asiat eivät ole ristiriidassa keskenään. Meidän on pidettävä huolta siitä, että maaseutukehitysrahastojen varat pysyvät kilpailukykyisellä tasolla. Tämä hyödyksi ennen kaikkea Suomelle.

Inhimillinen ja turvallinen Eurooppa

Euroopan tulee olla luotu ihmisiä varten. Meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset voivat hyvin. Meidän tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja niitä on myös kaikkien jäsenmaiden kunnioitettava. EU kehitettiin rauhanhankkeena. Rauha on meille kaikille tärkeä ja sen vuoksi on hyvä, että me huolehdimme tästä. Meidän on jatkossakin pidettävä kiinni vapaasta liikkuvuudesta sekä mahdollisuudesta työskennellä toisessa EU-maassa. Erasmus-ohjelmat avaavat ovia nuorille ja tätä ohjelmaa meidän on edelleen kehitettävä. Koulutus ja tutkimus tulee myös nostaa vahvemmin esiin. Turvallisuus on tärkeä meille kaikille. Meidän on huolehdittava siitä, että turvallisuus unionin sisällä vahvistuu. Tässä viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeää ja sitä tulee tiivistää. Schengen-maiden välistä yhteistyötä tulee rajavalvonnan suhteen tiivistää. Samalla meidän pidettävä kiinni yhteisistä pelisäännöistämme esim. passin ja oleskeluvan myöntämisen suhteen. Myös ulkopoliittisissa kysymyksissä on löydettävä enemmän yhteisiä näkemyksiä.

SaNOTTUA HenrikISTÄ:

Henrik Wickstörm on nuori ja osaava. Hän on kuunteleva poliitikko, joka tekee energisesti töitä kaikkien eteen.

Kaj Karlstedt

Inkoon RKP:n puheenjohtaja

Henrik står för ett imponerande engagemang, som består av genuint intresse, kunskap och en stor iver att jobba för det gemensamma.

Robert Lemström

Kommunfullmäktiges ordförande, Ingå

Henrik Wickströmiä on hankala luonnehtia, sillä häntä kuvaavat sanat on kulutettu politiikassa loppuun. Mutta hänen kohdallaan ne ovat totta: Hän on aikaansaava, yhteistyökykyinen, luova, sitkeä ja tulevaisuuteen suuntautunut.  Hän on tulevaisuus.

Ei ole sattumaa, että hän on Suomen nuorin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja että kunta kukoistaa. Kun hän on eduskunnassa. meillä on taas toivoa.

Hilkka Olkinuora

kirjailija, toimittaja, rovasti, ison perheen isoäiti

LÄHDE MUKAAN KAMPANJAAN

Eduskuntavaalit

TUE KAMPANJAANI