Elinvoimainen ja kehittyvä Inkoo

Mielestäni olemme saaneet Inkoossa hyvän kehitysvireen päälle. Minä haluan, että Inkoo on elinvoimainen ja vireä kunta, joka rohkealla tavalla uudistuu. Inkoon tulee olla edelläkävijä, joka huomioi Inkoon ominaispiirteet kehityksessään, kuten luonnon, pk-seudun läheisyyden sekä Inkoossa vallitsevan vahvan yhteisöllisyyden.

Inkoolla on vahva maine yrittäjien keskuudessa. Kunnan tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa on kerännyt jopa kansallisella tasolla kehuja. Vahva yrityskenttä on myös tärkeä kivijalka kunnan taloudessa. Kunnalle yritykset ovat erittäin tärkeitä. Minä haluan, että Inkoo on yrittäjämyönteinen kunta ja toivon, että voimme tulevalla valtuustokaudella jatkaa Inkoonportti-alueen kehittämistä. Haluan myös panostaa siihen, että saisimme Inkoossa ns. ”startup”-kulttuuria vahvistettua. Uusien yritysten toiminnan mahdollistaminen on tärkeää elinvoimaisen kunnan näkökulmasta. 

Kunnan on tärkeä luoda edellytyksiä yrittäjyydelle. Mielestäni meidän on jatkettava myös Inkoon keskustan kehittämistä. Inkoonranta-alue toteutuu tulevina vuosina ja meidän on myös tästäkin näkökulmasta jatkettava aktiivista kehitystyötä Inkoon keskusta-alueella. Emme myöskään saa unohtaa Inkoon kyliä, joilla on omat ominaispiirteensä. Barösundin palvelut ovat kehittyneet huimasti viime vuosina ja tälle työlle meidän on myös jatkossa annettava tukemme. 

Joukkoliikenne on tärkeä osa Inkoon palveluita. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeitä monelle perheelle. Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi on tärkeää, että voimme tarjota hyvän ja kattavan joukkoliikennetarjonnan. Meidän tulee jatkaa myös aktiivista vaikuttamistyötä niin kantatie 51:n kuin myös rantaradan parantamiseksi. Tällä hetkellä meillä ei ole junaliikennettä, mutta liikennepalvelut ovat murroksessa ja valtio on myös panostamassa enenevässä määrin junaliikenteen edistämiseen, joten mahdollisuutta junaliikenteeseen on ylläpidettävä jatkossakin aktiivisesti. Inkoossa moni pendelöi myös autolla Helsinkiin. Mielestäni on tärkeää, että lataustolppainfraa saadaan Inkoossa kehitettyä yhdessä valtion kanssa. 

Haluan tehdä työtä dynaamisen, nuorekkaan ja kehittyvän Inkoon puolesta.

Kunnanvaltuutettuna haluan edistää seuraavia asioita: 

 
-Jatketaan keskusta-alueen palvelukehitystä luomalla uusia toimintaedellytyksiä yrityksille. Meidän on paremmin hyödynnettävä keskustan alueita esim. toria.
 
-Pienvenesataman laajennus toteutetaan ja sen yhteydessä teemme aktiivista yhteistyötä uusien palveluiden mahdollistamiselle (kuten esim. sauna).
 
-Teemme aktiivisesti yhteistyötä yritysten sekä yhdistysten kanssa ja luomme mukavia tapahtumia ja aktiviteettejä. Mukavat tapahtumat houkuttelevat vieraita ja luovat dynamiikkaa.
 
-Kunnan ja yrityskentän välillä tulee olla tiivis yhteistyö.
 
-Tehdään Inkoosta Suomen johtava etätyöpaikkakunta. Luodaan mm. etätyötilat Inkoon kunnantalolle ja panostetaan kuituverkon kehittämiseen kaikkialla Inkoossa.
 
-Meidän tulee välttää verojen korotus, mikäli haluamme olla kuntana kilpailukykyinen vaihtoehto. 
 
-Edistetään aktiivisesti Joddbölen alueen kaavahankkeita siten, että me mahdollistamme datapalvelukeskustoiminnan alueelle. 
 
-Kunnan hankintapolitiikan tulee olla yritysmyönteistä ja paikallisilla toimijoilla tulee myös olla mahdollisuus antaa tarjous kunnan hankinnoissa.
 
-Inkoonportti-aluetta kehitetään edelleen kt 51:n eteläpuolella Tähtelän risteyksen tuntumassa. 
 
-Panostetaan edelleen kunnan imagon vahvistamiseen hyvän markkinoinnin avulla. 
 
-Joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään edelleen entistä sujuvammiksi niin pk-seudun, Lohjan kuin Raaseporinkin suuntaan.
 
-Vahvistamme myös sisäistä liikennettä sekä pyrimme luomaan yhteisen lipun, joka helpottaa joukkoliikenteen käyttöä. On tärkeää, että kehitämme myös liityntäpysäköintejä, joka tekee joukkoliikenteen käyttämisen houkuttelevammaksi.
 
-Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että saamme lisää kevyen liikenteen väyliä Inkooseen. Mielestäni olisi tärkeää, että saisimme tulevaisuudessa luotua turvallisen kevyen liikenteen väylän mm. Inkoon keskustan ja Degerbyn välille kantatie 51:n varrelle.
 
-Kunta lobbaa aktiivisesti niin kantatie 51:n, rantaradan kuin tiestömmekin kunnostamisen puolesta. Kunta toimii aktiivisesti ELY-keskuksen kanssa sen eteen, että vaarallisten risteyksien turvallisuutta  kt 51:llä (esim. Bollstantie, Tähteläntie, Ingarskila ja Degerby) parannetaan mm. alikulkujen keinoin.
 
-Selvitetään mahdollisuus luoda palveluseteli, millä paikallisten yritysten tuotteita on helppo tukea. 
 
-Inkoo on digitalisaation edelläkävijä ja vahvistamme digitaalisten palveluiden saatavuutta. 
 
-Panostetaan lähimatkailun edistämiseen. Inkoolla on kaikki edellytykset muodostua todelliseksi matkailukohteeksi pk-seudun välittömässä läheisyydessä.