Kommunfullmäktige behandlade budgeten för år 2018 samt ekonomiplanen för åren 2019-2020 i samband med kommunfullmäktiges sammanträdande måndagen den 13 november. Budgeten för nästa år ytterst stram. Överskottet ligger på en dryga 30 000 € vilket beskriver de strama ekonomiska realiteterna vi lever i.

Under det kommande året ligger fokuset väldigt mycket på att skapa tillväxt. Ingå vill växa som kommun och det ska synas i verksamheten. Det är viktigt att vi satsar på utvecklandet av vårt näringsliv, vilket vi gör bl.a. genom investeringar på det planerade företagsområdet Ingåstrand. Även den externa marknadsföringen av kommunen ska förbättras.

Planerandet av Ingåstrandområdet ska också gå vidare och den frågan är nästa gång på styrelsens bord den 27.11. Anslaget för kollektivtrafik har även ökat till de dubbla från det tidigare.

Kommunen har stora viktiga investeringar på kommande. Under nästa år ska kajkanten i Ingå kyrkby renoveras vilket slukar en hel del investeringsmedel. Likaså ska projektet angående Kyrkfjärdens skola påbörjas. Detta inverkar i vår lånebörda i form av en förhöjning. Det är dock helt vanligt att kommunens lånebörda ökar med tanke på just bl.a. skolinvesteringar.

Den budegethelheten som fullmäktige godkände är ett ytterst stramt paket. Jag anser därför att det är viktigt att varje sektor kritiskt utvärderar sin verksamhet i början av nästa år för att utreda ifall det finns något man kunde göra annorlunda. Därtill hoppas jag att man noggrant ser igenom förvaltningsfunktionerna på kommunen så att de blir smidigare. Detta är viktigt även med tanke på de förändringar som landskpasreformen kommer att skapa på i vår kommunala förvaltning.

Utdrag ur budgetboken:

Inom verksamhetsmässiga målsättningarna:

-Noggrann ekonomiska uppföljning under hela verksamhetsåret.
-Satsningar på marknadsföring av kommunen samt uppdaterande av kommunens image.
-Tydliga arbetsbilder för alla kommunens anställda görs under året 2018.
-Noggrannare uppföljning av de anställdas välmående på arbetsplatsen.
-Mer aktiva åtgärder inom näringslivet (lobbning, möjligheter för distansarbetet utvecklas.)
-Digitala tidsbeställningstjänster inom social- och hälsovården komplettera den nuvarande servicen.
-Den digitala utrustningen skolorna och småbarnspedagogiken använder sig av utnyttjas mer inom vardagen.
-Mer resurser inom fritidsväsendet angående utvecklande kommunens fritids- och motionsverksamhet.  
-Noggrannare och aktivare uppföljning av fastighetsskötseln.
-Angående planläggningen ska bl.a. detaljplanen för Ingåport färdigställas. Arbetet angående Ingåstrand detaljplanen inleds och arbetet kring fastlandets generalplan fortsätter.
-Fokuset ligger allmänt på förverkligandet av kommunens uppdaterade strategi som kommer att godkännas den 4.12 av kommunfullmäktige.