Nylands förbund utarbetar för tillfället en ny landskapsplan för landskapet Nyland. Landskapsplanen går under namnet ”Nylandsplanen 2050”. Syftet med planen är att dra upp riktlinjer för Nylands utveckling långt in i framtiden. 

Kommunerna samt övriga organisationer har haft möjligheten att ge utlåtanden angående det beredningsmaterial som funnit till påseende under vår-vintern.

Även Ingå kommun har gett sitt utlåtande i frågan. Kommunstyrelsen godkände utlåtandet i samband med sitt sammanträdande den 7.5.

-Ur Ingås samt hela Västnylands perspektiv har flera viktiga strategiska frågor lämnats bort. Som exempel kan ges att Ingå djuphamn inte finns omnämnt i strukturplanen som en hamn med internationell betydelse, vilket den enligt min mening absolut borde ha med tanke på all den verksamhet som äger rum vid hamnområdet, säger Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

Stamväg 51 är ett viktig trafikled som förenar Västnyland med huvudstadsregionen. Trots att stamvägen är livligt trafikerad, saknar den beteckningen som en logistisk utvecklingskorridor. Detta lyfts även upp i Ingå kommuns utlåtande.

-Från kommunens sida hoppas vi även att man beaktar behovet av utveckla infrastukturen då det kommer till kollektivtrafiken. Därför hoppas vi att man skulle i strukturplanen rita in en utvecklingskorridor för kollektivtrafik som går från Helsingfors via Ingå mot Hangö, säger Wickström.

Wickström anser att det är viktigt att påverka i utarbetandet av den här planen. Det handlar främst om att skapa förutsättningar för tillväxt.

-Ingå samt hela Västnyland har en enorm potential. Det är därför viktigt att den även syns i landskapsplanen, säger Wickström.