Ett livskraftigt Ingå 

Jag upplever att vi har en bra utvecklingsfas på gång i Ingå. Jag vill att Ingå ska vara en livskraftig och en aktiv kommun som vill utvecklas på ett modigt sätt. Ingå ska vara en föregångare som beaktar sina styrkor som naturen, närheten till huvudstadsregionen och starka känslan av samhörighet i utvecklingsarbetet.

Ingå har ett gott rykte bland företagarna och kommunens samarbete med företagslivet har även noterats på nationell nivå. Livskraftiga företag är en viktig del även av att kommunens ekonomi är i skick.

För kommunen är företagarna viktiga. Jag vill att Ingå är en företagarvänlig kommun som aktivt möjlggör ny företagsverksamhet i kommunen. Det är viktigt att vi bl.a. fortsätter på utvecklandet på Ingåport-området samt av Joddböleområdet. Jag vill att vi skulle kunna utveckla en kultur där start-up tänkandet skulle vara normaliserat. Etablerandet och grundandet av nya företag är och ska vara i Ingås intresse.

Kommunen ska med andra ord aktivit skapa förutsättningar för företagsamhet i Ingå. Ingåstrandområdet kommer att byggas ut under de kommande åren och det betyder att vi måste fortsätta med utvecklingsarbetet i Ingå kyrkbyområdet. Vi får inte glömma våra unika byar med sina särdrag. Barösunds turismservice har utvecklats en hel del under de senaste åren och det här utvecklingsarbetet kommer även att fortsätta i framtiden. Det är också viktigt att man upplever att kommunen är en rättvis aktör som behandlar företagen lika. 

Kollektivtrafiken är en viktig del av kommunens livskraft och den här servicen är även viktig för flera familjer. För att öka intresset för Ingå och för att säkerställa en smidig vardag är fungerande kollektivtrafikförbindelser viktiga. Vi bör även fortsätta det aktiva lobbningsarbetet för utvecklandet av stamväg 51 och även med tanke på kustbanan. Just nu har vi inte aktiv tågtrafik men i och med att staten gör stora satsningar med tanke på tågtrafiken i hela landet bör vi även utarbeta vår åsikt angående tågtrafiken samt hur vi kunde bäst dra nytta av den.

Flera pendlar även med bil till arbetet. Därmed bör vägnätet vara skick. Med tanke på elbilar som blir vanligare måste vi i samråd med staten utveckla laddningsinfrastrukturen. Jag vill arbeta för ett dynamiskt, nytänkande och modernt Ingå.

 

I egenskap av fullmäktigeledamot vill jag arbeta för följande: 

-Vi ska fortsätta utvecklandet av Ingås kyrkbys service genom att skapa nya förtustättningar för företag genom att bättre använda oss av de tomma utrymmen som t.ex. torget. Målsättningen ska vara en trvisam miljö med mångsidiga aktiviter för olika åldrar.

-Utvdigandet av småbåtshamnen ska göras tillsammans med Ingå båthamnar ab. De nya båtplatserna och gästbåtplatserna är välkomna. Därtill ska man satsa på utvecklandet av hamnservicen (t.ex. en bastu behövs).

-Vi samarbetar aktivt med företag och föreningar för att tillsammans skapa trivsamma evenemang och aktiviteter. Trevliga evenemang lockar gäster, skapar glädje bland ingåborna och bildar en dynamisk bild av Ingå. Evenemangen är även viktiga för företagen och föreningarna.

-Vi stärker ytterligare samarbetet mellan företagen och kommunen.

-Jag vill att Ingå ska var Finlands bästa kommun att distansarbeta i. Vi ska satsa på utvecklandet av goda dataförbindelser (bl.a. fibernät) och se till att vi har en god service i Ingå även i framtiden. Då kommungården renoveras kunde dit planeras distansarbetsutrymmen som kommuninvånarna kunde använda.

-En stabil ekonomisk politik är viktig med tanke på kommunens livskraft. Skattehöjningar vill jag undvika.

-Vi ska aktivt utveckla Joddböle och möjliggöra där bl.a. datacentralverksamhet genom vår planläggning.

-Vår anskaffningspolitik ska vara rättvis och vi ska även möjliggöra att lokala entreprenörer kan delta i upphandlingsprcesserna. 

-Ingå är en ort med en omfattande primärnäringsverksamhet som vi ska se som en möjlighet. 

-Ingåportområdet ska utvecklas så att fler företagstomter planeras söder om 51:an.

-Genom en stark marknadsföring ökar vi intresset för Ingå. Vi ska fortsätta med vår marknadsföring av kommunen. 

-Kollektivtrafiken ska göras smidigare och förbindelserna mot huvudstasregionen, Lojo och Raseborg bör utvecklas. Vi måste även aktitvt lobba för utvecklandet av kustbanan. 

-Vi stärker marknadsföringen av vår kollektivtrafik och arbetar med att skapa ett mer enhätligt biljettsystem för att göra användandet av kollektivtrafik mer attraktivt. Vi utvecklar även anslutningsparkeringsplatser vilket även ska möjliggöra pendlandet i större grad.

-Vi lobbar aktivt gentemot myndigheterna för att utveckla vår infrastruktur av lättrafikleder vilket även ökar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Det vore viktigt att jobba för en lättrafikled som skulle koppla ihop Degerby med Ingå kyrkby.

-Kommunen bör även aktivt lobba för förbättrandet av stamväg 51.De farliga korsningarna bör på sikt åtgärdas längs med vägen med hjälp av undergång.

-Vi måste tillsammans med övriga västnyländska kommuner arbeta för riksväg 25 och för dess förbättring.

-Vi ska utreda möjligheterna för en servicesedel som kunde användas för att handla lokalt.

-Ingå ska vara en föregångare gällande digitaliseringen och vi ska vara redo att utveckla vår digitala service.

-Vi ska satsa på utvecklandet av goda förutsättningar för närtursim i Ingå.