Välmående Ingåbor

Jag vill att du som bor i Ingå ska må bra. Ingåborna ska även framöver kunna lita på att närservicen fungerar och finns lättillgänglig nära dem. Alla Ingåbor ska ha jämlika möjligheter att få en bra service på eget modersmål, det vill säga, svenska eller finska,

Befolkning åldras även i Ingå som i övriga Finland. Jag upplever att alla äldre i Ingå ska erbjudas en värdig ålderdom. Vi måste satsa på förebyggande verksamhet och service som på ett helhetsmässigt stödjer de äldres välmående.

Coronavirusepidemin har påverkat våra allas välmånede på olika sätt. Ensamheten och utmaningar med psykiska hälsan har ökat på grund av epidemin. Det här är något vi även i Ingå måste notera och beakta

Jag vill att Ingå ska erbjuda en trygg och trivsam livsmiljö för alla Ingåbor. Vi ska respektera de mänskliga rättigheterna, värna om jämställdheten samt aktivt inkluderar invånarna i beslutsfattandet. Genom en aktiv dialog mellan kommunen och ingåborna kan vi skapa ett trevligare Ingå för oss alla.

Som förtroendevald vill jag arbeta för följande:

-Vi ska se till att vår service lokalt fungerar bra. Det bästa sättet att garantera att vi får behålla vår närservice i Ingå även efter vårdreforemen är att se till att servicen sköts på ett ändamålsenligt sätt, även ekonomiskt.

-Vi förverkligar en renovering av HVC som möjliggör nya och mer ändamålsenliga utrymmen med tanke på verksamheten.

-Vi bygger ut ett campus Lönneberga där vi erbjuder mer tjänster för äldre. Det är viktigt att vi skapar utrymmen för samvaro och olika former av rehabilitering eftersom utrymmena just nu är bristfälliga.

-Olika former av aktiviteter för äldre är viktiga och det bör kommunen ordna i samråd med föreningar.

-Vi ser till att vi har tillräckliga personalresurser inom äldreomsorgen. 

-Vi bör förebygga ensamheten inom alla åldersgrupper. 

-Vi måste göra aktivt tvärsektoriellt arbete för att undvika marginalisering av barn och unga.

-Samarbetet med tredje sektorn är viktigt. Vi måste stödja föreningar i deras verksamhet (t.ex. genom föreningsbidrag och gratis salturer).

-Kultur skapar välmående för invånarna men också livskraft för hela kommunen. Jag upplever att vi kunde satsa mer på kulturverksamheten under de kommande åren eftersom det också ger en positiv effekt med tanke på kommunens image.

-Trevliga och trivsamma utomhusanläggningar där man kan spendera tid är viktiga delar av en trivsam miljö.

-Vi bör upprätthålla MBI-verksamheten. MBI är en viktig del av invånarnas vardag. Vi bör även i framtiden möjliggöra mer digitala MBI-kurser utan att glömma undervisning som sker live.

-Ingå ska vara en attraktiv arbetsgivare som visar respekt för sina anställda och behandlar alla jämlikt och rättvist.

-Vi involverar aktivt och gör kommuninvånarna delaktiga i kommunens verksamhet bl.a. genom att ordna öppna invånartillfällen samt genom en aktiv extern kommunikation.