I enlighet med kommunallagen bör varje kommun ha en kommunstrategi. Själva strategin slås fast av kommunfullmäktige. Kommunstrategin bör ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod.

Kommunstrategin är ett viktigt dokument som ska inkludera de långsiktiga målsättningarna för kommunens verksamhet och ekonomi. Strategin ska bland annat ta ställning till främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ägarpolitiken, utvecklandet av kommunens livskraft och personalpolitiken. Strategin bör även ha en nulägesanalys om kommunen, men även vilka möjliga förändringar i framtiden kan påverka på fullgörandet av kommunens uppgifter.

I Ingå har man beslutat att uppdatera strategin i början av den nyligen inledda fullmäktigeperioden. Beslutet kan så till vida vara motiverat eftersom man på detta sätt vill få det nya fullmäktiges visioner om kommunen med i strategin. Samtidigt är det bra att slå fast en del strategiska riktlinjer för de kommande åren i början eftersom det underlättar den kommunala verksamheten.

Den nya kommunallagen betonar även att kommuninvånarna ska vara mer delaktiga i beslutsfattandet. Det kommer att fullföljas även för strategins del. Detta kommer att i praktiken ske i forma av bland annat invånarmöte och en enkät. Personligen ser jag fram emot att höra Ingåbornas tankar om kommunens framtid.

Det är viktigt att man satsar på strategiarbetet. Kommunstrategin är en av fullmäktiges viktigaste dokument med vilken det kan leda kommunens verksamhet. Kommunstrategin ska även synas i den årliga budgeten och ekonomiplanen.

Den förskjutna landskapsreformen skapar frågetecken kring kommunernas framtid. Vi kan dock inte låta velandet kring reformen hindra kommunerna att tänka på sin utveckling.

Jag hoppas att alla beslutsfattare i Ingå inser strategiarbetets värde. Det är viktigt att vi alla jobbar målmedvetet och ser innovativt på hur kommunen ska utvecklas med tanke på framtiden.

Mielipidekirjoitukseni on julkaistu lehdessä Västra-Nyland 1.9.2017 https://www.vastranyland.fi/artikel/kommunstrategin-ger-riktlinjer-for-framtiden/