Bästa fullmäktigekolleger och tjänsteinnehavare, Arvoisat valtuustokollegat ja viranhaltijat,

SFP anser att arbetet med strategin ska göras på ett omsorgsfullt sätt. Det är nu vi tillsammans med invånarna ska skapa och bygga en strategi för hela området med vilken vi kan garantera rätt vård i tid på eget modersmål överallt i vår region.

RKP toivoo, että strategia laaditaan vahvassa yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Me toivomme, että asukkaat otetaan aktiivisesti mukaan valmistelutyöhön. Vuoropuhelu yrityskentän ja kolmannen sektorin kanssa on myös tärkeää. Myös henkilökunnan kuuleminen strategiatyön aikana on merkityksellinen osa onnistunutta strategiaa. On tärkeää, että saamme laadittua selkeän työnjaon kuntien, HUSin ja alueen välille.

Vi hoppas att det reserveras tillräckligt med tid för strategiarbetet. Vi pratar om ett av de viktigaste styrdokumenten och som ansvarsfulla beslutsfattare är det viktigt att vi tar den tid arbetet kräver. Vi hoppas att man i början av strategiarbetet kartlägger vilken service som ska ordnas, och var, samt hur den arrangeras.

Strategian sisältö on kuitenkin keskiössä. RKP:ssä pidämme tärkeänä, että sote-alan henkilöstöpula otetaan vakavasti strategian yhteydessä. Nyt voimme luoda paremman toimintakulttuurin myös hoitoalalle, jossa oikeasti kuunnellaan henkilökuntaa ja henkilökunta voi vaikuttaa omaan työarkeensa. Ilman hyvinvoivaa henkilökuntaa meillä ei ole toimivia palveluita.

Meille on puolueena myös tärkeää vakuuttaa ihmisille, että tämä muutos ei hävitä lähipalveluita. RKP haluaa vahvistaa lähipalveluita ja meidän mielestämme panostuksia tulisi juuri pistää ennaltaehkäisyyn sekä perusterveydenhuoltoon. Me haluamme, että alueemme on ensimmäinen alue, joka ottaa terapiatakuun käyttöön. Samalla haluamme purkaa hoitovelkaa sekä hoitojonoa. Ihmiset eivät jonoissa parane, vaan hoitotakuun pitää toteutua ja avuksi voimme ottaa esim. palvelusetelin tai henkilökohtaisen budjetoinnin. Palvelut tulee varmistaa molemmilla kansalliskielillä ja samalla me emme saa unohtaa muita kielellisiä vähemmistöjä.

Trots att befolkningen som helhet i vår region är relativt ung, åldras också vår befolkning. Vi måste se till att åldringsvården fungerar i praktiken. Alla har rätt till en värdig ålderdom. Vi vill också att handikappservicen ska fungera och vi vill att vi hittar en bra lösning då Kårkulla upplöses. Färdtjänsten har diskuterats mycket här och vi måste våga se över den så att vi får den att fungera.

Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja alueemme välillä tulee olemaan keskeisessä roolissa, jotta voimme välttyä turhalta pompottelulta sekä kustannuksilta. Meidän mielestämme me tarvitsemme jatkossakin kolme sairaalaa – Raaseporissa, Lohjalla ja Jorvissa. Esim. Raaseporissa on tehty jo pitkälle suunnitelmia sairaalan profiilin suhteen ja uskomme, että kyseisellä sairaalalla tulee olemaan merkittävä rooli, kun alueemme saa kansallisen vastuun ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä.

Sosiaali- ja pelastuspalvelut ovat yleensä jääneet muiden terveyspalveluiden varjoon. Sosiaalipalveluiden suhteen toivomme, että saamme vahvistettua ennen kaikkea lastensuojelun resursseja. Pelastusalalla meidän tulee olla houkutteleva työnantaja ja henkilökunnan työturvallisuudesta on myös pidettävä kiinni.

Det är viktigt att vi kan garantera elevvårdens resurser. Det har varit svårt att rekrytera kunnig svenskspråkig personal till skolornas elevvårdsteam och här hoppas vi se en förändring.

Rahaa ei tulee lisää ja meidän onkin jatkuvasti kriittisesti arvioida kustannuskehitystä. Kustannusten läpinäkyvyys ja kilpailukykyinen vertailu on tärkeää. Sujuvat ja selkeät hoitopolut, tukevat myös kustannustehokkuutta.

Vi inom SFP vill se att vi planerar all service som en helhet. Nu har vi chansen att verkligen skapa nya serviceformer och hämta servicen närmare invånarna. Vi är öppna för digitala serviceformer och mobila tjänster där servicen bokstavligen kommer hem till dig. Vi vill skapa nya sätt att jobba och vi vill agera med målsättningen att stärka alla invånares välmående – från Hangö till Esbo.

Då ett nytt område skapas, och också en ny organisationskultur så är värderingarna viktiga. Jämlikhet, förtroende och medmänsklighet ska genomsyra allt arbete.

Alueemme on vahvasti kaksikielinen, meillä on maaseutua, järviä, saaristoa ja kaupunkikeskuksia. On tärkeää, että me strategiatyössä huomioimme alueen sisäiset eroavaisuudet, ja että me uskallamme siksi tehdä myös räätälöityjä ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi.

RKP:lle tärkeintä on se, että voimme tarjota jokaiselle alueen asukkaalle hyvän hoivan ja turvallisen arjen kaikkialla. Olemme valmiita tekemään tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne tämän tavoitteen eteen. Tehdään yhdessä tästä paras hyvinvointialue Suomessa!


Henrik Wickström
Ordförande, SFP:s grupp i västra Nylands välfärdsområde
Puheenjohtaja, RKP:n ryhmäpj. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella