Ingå kommunfullmäktige samlades tillsammans med en del av kommunens ledande tjänstemän till ett seminarium den 29-30.9. På agendan fanns bl.a. diskussioner om kommunens strategi och budgeten 2018. 

Seminariedagarna inleddes med ett besök hos Esbo stads bildningsväsende där förtroendevalda och tjänstemännen fick ta del av en presentation över hur Esbo stad jobbar med processerna kring nya skolbyggen. Den här presentationen var ytterst bra och jag tror den gav en hel del input till de planer som finns för tillfället kring Kyrkfjärdens skola.

Under seminariet blev det mycket diskussion om kommunens strategiarbete.  Nu var det dags för oss politiker att fundera på kommunens framtid. Det fick vi göra med en hel del workshops om Ingå. Därtill diskuterade man vilka effekter landskapsreformen kommer att ha i kommunens ekonomi.


                Tabellen visar att kostanderna för social- och hälsovården har hållit budgetramarna under de senaste åren.

Diskussionen innehöll många intressanta inlägg. Under strategidiskussionerna kunde man notera vissa gemensamma synpunkter. Behovet av bättre förbindelser samt utvecklandet av lockande bostads- och företagsområden dök upp flera gånger. Alla förtroendevalda var mån om att kommunen måste försöka accelerera sin tillväxt. En konkret målsättning i strategin skulle kunna vara att uppnå 6000 invånare under de närmaste åren, enligt en del förtroendevalda.

Det är viktigt att man vågar diskutera öppet över Ingås framtidsvisioner. Därefter är det viktigt att man kommer med konkreta förslag för att hur vi ska uppnå vår vision. 

Seminariet var givande och den innehöll flera goda idéer om att hur kommunen borde utvecklas. Nu blir det intressant att se vad kommuninvånarna svarat på invånarenkäten. På torsdagen hade över 400 svar kommit in vilket är ett väldigt bra resultat.

Strategiarbetet fortsätter för förtroendevaldas del den 13 oktober. Då kommer resultatet från invånarenkäten att analyseras. Därefter arbetar de olika fullmäktigegrupperna med strategin. Målsättningen är att godkänna den nya strategin 4.12 på kommunfullmäktiges möte.

Det blev en ytterst positiv start på strategiarbetet. Jag hoppas detta resulterar i en fungerande och ambitiös strategi som vi alla kan jobba för tillsammans.