Trygg ålderdom

Jag tror att många äldre är oroliga för hur vårdreformen påverkar den egna servicen. Det är förståeligt och vi ska ta den här oron på allvar.

Finlands befolkning åldras och det skapar utmaningar också för vården. Vi behöver satsa mer resurser på äldreomsorgen. Olika förebyggande åtgärder behöver noga övervägas och vi behöver se hur vi i ett tillräckligt tidigt skede kan stöda också de äldres välmående. Det är viktigt att hemvården fungerar och att det också finns tid för det lilla extra. Hemvårdens medarbetare kan vara den enda personen en äldre träffar under en dag. Vi måste komma ihåg att vi talar om unika människor då vi talar om äldre. Alla ska bemötas med respekt. 

Vi ska också främja en aktiv livsstil för de äldre genom att erbjuda social samvaro och olika aktiviteter. Jag tror att det här är viktigt med tanke välmåendet och hur man orkar med vardagen. Vi måste också kunna utveckla nya former av boende som betonar social samvaro och samhörighet. Ingen ska behöva åldras ensam. 

 

Jag vill jobba för att: 

 

  • det finns åtminstone ett serviceboende i varje kommun i vårt område. 
  • att ett system för egenläkare och egen sjukskötare för seniorerna skapas eftersom möjligheten att besöka samma bekanta läkare skapar trygghet
  • tidig diagnostisering av minnessjukdomar intensifieras
  • förebyggande, riktade hembesök görs i alla kommuner
  • vården i hemmet tryggas så att äldre får service och tjänster av god kvalitet, i rätt tid och i rätt form
  • alla äldre erbjuds ett tryggt boende när man inte längre kan bo hemma
  • stödtjänster för närståendevårdare utvecklas, med intervallvård som avlastningsalternativ