Utbildning – Finland åter till ett ledande land inom utbildning

 Finland har alltid varit ett ledande land inom utbildning. Under de senaste åren har vi dock tappat placeringar i bl.a. Pisa-statistiken. Detta är en oroväckande trend och vi måste hejda den.

Samtidigt kämpar många kommuner med tillgången på personal. Det är svårt att locka nya arbetstagare till småbarnspedagogiken och vi måste finna lösningar på problemet. Även i skolorna behövs fler vuxna, särskilt för förebyggande arbete. De psykiska problemen ökar bland barn och unga och vi behöver kunna erbjuda rätt slags stöd för barnen, ungdomarna och familjerna i tid. Det kräver ett smidigt samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Barnen och de unga upplever allt mer prestationskrav och vi ska vara oroliga över utvecklingen. Även personalen känner sig allt mer belastad, vilket är oroväckande. I fråga om utbildningen på andra stadiet är det viktigt att upprätthålla ett högklassigt nätverk av gymnasier. När det gäller yrkesskolorna hoppas jag att vi kan satsa på undervisningens kvalitet så att alla skolor ges tillräckliga resurser.

Utbildningen är Finlands väg till framgång. Därför är det viktigt att vi inser hur viktigt det är att satsa på utbildningen.

 

 • Vi ska trygga alla barn och unga samt all undervisningspersonal en trygg skolmiljö utan trakasserier.
 • Småbarnspedagogiken ska göras avgiftsfri. Det vore en bra åtgärd även ur sysselsättningens synvinkel.
 • Det råder stor brist på personal inom småbarnspedagogiken. Branschen bör göras mera attraktiv både för att både locka ny personal och för att få den befintliga personalen att stanna.
 • Onödig byråkrati ska bort från lärarnas arbetsbord. Vi får inte öka den administrativa bördan på lärarna.
 • Skolorna behöver så kallade skolcoacher. En skolcoach är en person som är närvarande i barnens och de ungas vardag. Hen kan hjälpa och stödja barnen och de unga särskilt i frågor som gäller balansen i livet.
 • Det är viktigt att vi har tillräckligt med skolkuratorer och skolpsykologer. Vi bör ha en skolkurator per 500 barn.
 • Vi ska säkerställa god kvalitet på utbildning på svenska och finska.
 • Det är nu välfärdsområdena som ansvarar för elevvården. Därför bör lagstiftningen stödja samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena.
 • Mobbning ska motarbetas.
 • Det nuvarande systemet med antagningssystemet till högskolorna bör reformeras. I sin nuvarande form ger den upphov till överbelastning och stress hos de unga.
 • Spåren från nedskärningarna i yrkesutbildningen är fortfarande synliga. Vi bör stärka yrkesutbildningen, vilket är viktigt även med tanke på tillgången på kunnig arbetskraft.
 • Finland ska i högre grad uppmuntra till läroavtalsutbildning och omskolning.
 • Staten ska öka anslagen till forskning.
 • Särskilt läs- och skrivfärdigheterna hos barn och unga ska stärkas.
 • Ett nationellt program ska utarbetas för att stödja barnens och de ungas välbefinnande. Programmets genomförande ska inledas under följande regeringsperiod.
 • Anslagen till kultur bör höjas mot samma nivå som i övriga Norden.
 • Många föreningar kämpar med byråkratin. Därför anser jag att det vore klokt att lätta på regleringen kring föreningar.
 • Vi ska ta hand om de studerandes välbefinnande. Även som stöd för högskolestuderande behövs det tillräckliga personalresurser.
 • Det ska vara lönsamt att arbeta även under studietiden.