Vid årsskiftet övergår ansvaret av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna till de nya välfärdsområdena. Kommunerna ska framöver ansvara bl.a. för småbarnspedagogik, skolan, planläggningen, kollektivtrafiken, fritiden- och kulturen och främjandet av invånarnas välmående. Det är just på grund av de här uppdragen som man oftast säger att kommunerna nu blir bildnings- och livskraftskommuner.

Alla kommuner vill vara livskraftiga. Varje kommun har sina olika särdrag. Alla kommuner ska också utarbeta en kommunstrategi där kommunen slår fast riktlinjer för kommunens utveckling. I Ingå godkände vi vår nya strategi i vårvintras efter bland annat omfattande invånarhöranden.

Nu ska strategin verkställas. Det är enklare sagt än gjort. För mig har det varit viktigt att fastställa tydliga mätare för hur vi lyckats med strategin, och tydliga delmål. Genom en kontinuerlig uppföljning kan vi lyckas.

Då det kommer till att stärka livskraften måste man beakta många perspektiv eftersom livskraft skapas av flera olika element. Bland annat av välmående, kultur, företagsamhet, sysselsättning och utbildning. Samtidigt är det viktigt att social- och hälsovården fungerar. Kommunen kan sedan inte själv besluta om vården, men ifall social- och hälsovården inte fungerar påverkar det förstås också kommunens image.

I Ingå kommer vi att satsa personalresurser just i arbetet med att främja livskraften. Grunden för vårt livskraftsarbete finns i strategin. Vi måste satsa på bostadspolitik, samhörigheten, kommunikation, miljön, utökande av service och kollektivtrafik. Det kräver att vi göra riktade satsningar som också syns i bland tjänsteinnehavarna.

Ingå har vi mycket bra på gång men samtidigt är det viktigt att vi konstant kritiskt granskar oss själva och reagerar på vad som sker i vår omgivning. Jag hoppas att vi kan satsa på att öka trivseln i kyrkbyn utan att glömma våra byar. Vi måste se till att vi skapar ett Ingå för alla – oberoende om du bor i kyrkbyn, i våra byar eller i skärgården. Vi ska fortsätta satsa på kollektivtrafiken och på lämpligt boende för såväl unga, familjer som seniorer.

Varje människa behöver innehåll i sitt liv och därför ser jag satsningarna på fritidsverksamheten och kulturen som väldigt viktiga. Vi ska också komma ihåg utbildningen, distansarbetets möjligheter och näringslivet. Vi ska fortsätta vidareutvecklandet av Ingåport och främja utvecklandet av Joddböleområdet. Ingå är den företagarvänligaste kommunen i Nyland i sin egen klass enligt företagarbarometern. Det ska vi fortsätta att vara också i framtiden!

Jag hoppas också att vi i regionen inser att livskraften skapas tillsammans. Det handlar inte bara om samarbete mellan kommunerna utan också om samarbete mellan andra aktörer som företag, utbildningsenheter och föreningar. Viktigast är att vi jobbar åt samma håll. Ett gott exempel på fungerande samarbete var det såkallade Route 51-projektet som initierades av Ingå kommun, Raseborgs energi och Karis telefon. Genom gränsöverskridande samarbete lyckades man lobba till sig bl.a. vägbelysning mellan Ingå och Karis. Därtill kunde man knyta viktiga kontakter bland ledande företag i Finland.

I VN:s ledare 15.7 lyfter man också bra fram hur viktigt samarbetet mellan kommunen och den tredje sektorn kommer att vara i framtiden för att garantera en fungerande verksamhet. I Finlands Näringslivs EK:s senaste kommunranking över livskraftigaste områden i Finland landade Västnyland med Hangö, Raseborg och Ingå på plats 22 av 25 områden. Det här kräver åtgärder.

Det är viktigt att vi i kommunen lever i tiden. Det kräver att vi utvecklas och är medvetna om våra styrkor. Då fokuset i kommunerna blir på utbildning och livskraft och när en stor del av skatteinkomsterna går till välfärdsområdet är det viktigt att man gör de rätta sakerna. Det som nu krävs är nytänk.

Personligen ser jag det här som en möjlighet. Jag hoppas att alla kommuner i Västnyland ser den här förändringen som en möjlighet och att vi tillsammans på sikt kan se till att vi blir den livskraftigaste regionen i Finland!


Henrik Wickström,
 Viceordförande, SFP. Styrelsens II viceordförande, Västra Nylands välfärdsområde. Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

Insändaren är publicerad i tidningen Västra Nyland 26.7.2022.