En dryg vecka sedan gav Trafikledsverket sina uppdaterade förslag på vilka vägar och banavsnitt som borde förbättras inom de kommande åren. I rapporten som sträcker sig fram till år 2031 föreslår Trafikledsverket satsningar på Hangö-Hyvingebanan, riksväg 25, farleden till Ingå och Koverhar när det kommer till Västra Nyland. Listan på förslag är bra och inkluderar många viktiga projekt, men jag upplever att listan inte är helt komplett. Det enda nya projektet i investeringsprogrammet är en förbättring av farleden i Ingå som anses vara viktig för att trygga trafiken till naturgasterminalen.

Jag har fört diskussioner med NTM-centralen och Trafikledsverket om hur vi kunde på bästa sätt främja infrastrukturen i regionen. Jag har även träffat Tommi Knaapinen, VD för Västra Nylands handelskammare, och diskuterat de olika projektens betydelse för livskraften i regionen. Infrastrukturprojekten har även kommit fram i samtalen med regionens stadsdirektörer och vi är alla eniga om att förbättringar krävs för att regionen ska vara attraktiv.

Förbättring av riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä är med i programmet sedan tidigare eftersom vägen anses viktig både internationellt och nationellt, men den anses inte tillräckligt säker. Bland annat trafiken från och till Hangö hamn är betydelsefull och betonas också i programmet. Förbättringen av vägen har redan börjat, men det finns fortfarande många planskilda anslutningar och förbättringar som behöver åtgärdas för att öka säkerheten på den tungt trafikerade vägen.

Hangö-Hyvingebanans elektrifiering är i full gång och även den finns med i Trafikledverkets lista på förslag. Förslaget är att reparera främst överbyggnader och enskilda stabilitets- och dräneringsobjekt på avsnittet mellan Hyvinge och Karis. Både företag och privatpersoner skulle gynnas av ytterligare satsningar än de som nu föreslås på Hangö-Hyvingebanan eftersom man då kunde möjliggöra en direktförbindelse för persontrafik mellan Hangö och Helsingfors. Vi behöver även öppna upp möjligheten för tågen att stanna på de mindre stationerna längs banan.

Det finns många viktiga och bra förslag, men det saknas också en del betydande projekt. Det oroar mig att Kustbanan, stamväg 51 och Ingå hamn inte alls nämns bland förslagen. För Kustbanans del är det viktigaste att en behovsutredning nu görs och så bör banan utvecklas på basen av behoven. Här är samarbetet med kommunerna i regionen otroligt viktigt. På den livligt trafikerade väg 51 behöver korsningstryggheten förbättras i synnerhet vid Ingå och Sjundeå.

De kommande regeringsförhandlingarna kan ha en betydande roll i hur anslagen fördelas mellan olika projekt och här hoppas vi såklart att vi med SFP ska få vara med och påverka. Arbetet för bättre infrastruktur i Västra Nyland fortsätter även i framtiden!