Den 20.6 träffades representanter för de västnyländska kommunerna på trafik- och kommunikationsministeriet för att ta del av ett informellt möte där man behandlade nuläget inom kollektivtrafiken ur ett västnyländskt perspektiv. Jag hade personligen tagit initiativ till mötet och riksdagsledamot Thomas Blomqvist ansvarade för de praktiska arrangemangen. I mötet deltog Thomas Blomqvist, Anders Adlercreutz, Merja Laaksonen, Juha-Pekka Isotupa, Jarl Boström samt undertecknad.

Det har ordnats en hel del möten med olika delegationer på ministeriet men jag ansåg att det fanns ett behov för att föra fram vilka konsekvenser de beslut som gjorts på riksnivån har haft i västnylänningarnas vardag. Under de senaste månaderna har jag blivit kontaktad av flera västnylänningar som fört fram hur vardagen blivit tuffare efter att förbindelserna blivit sämre. Man har varit tvungen att skaffa flera fordon, ändrat på vardagsrutinerna och i värsta fall har man varit tvungen att flytta till en annan ort.

Som förtroendevald i Ingå kan jag konstatera att läget vi befinner oss i med våra förbindelser är inte alls bra. Då Västmetron inleder sin trafik från Mattby till Helsingfors slutar den sk. U-trafiken som varit från ett ekonomiskt perspektiv har haft en stor betydelse för alla trafikanter inom busstrafiken. Vilka konsekvenser detta kommer i slutändan att få är ännu oklara.

I Ingå har vi försökt hitta förbättringar i våra trafikförbindelser. I kommunstyrelsen har vi fattat ett beslut om att undersöka möjligheten att skapa matartrafik till Kyrkslätt eller Mattby. Detta kunde fungera som en akut lösning i nuläget. Tyvärr har den här lösningen delvis stött på en hel del byråkrati som vi har svårt att ändra på före lagstiftningen ändras.

Då det kommer på tals om lagstiftning kan man inte i detta sammanhang hämta fram transportbalken och landskapsreformen som på sätt och vis anknyts till varandra. Med hjälp av transportbalken hoppas man kunna hitta nya lösningar som underlättar konsumentens möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Det låter fint men det kräver ju att vi också har några kollektivtrafikförbindelser före den här reformen ska i sin helhet fungera.

Under mötet togs även upp öppnandet av tågtrafiken till fri konkurrens. Det har inte diskuterats på en tid men tanken om det har inte slopats under mattan. Diskussion om Kustbanan och dess kondition var ett av de samtalsämnen som var på agenda. Kustbanan och dess utveckling är ytterst viktig för hela regionen och förbättrandet av den skulle också gynna Ingå. Från de västnyländska kommunernas del ville vi även förklara betydelsen av den interna trafiken i Västnyland som är viktig för bl.a. många av våra studeranden.

Till diskussion togs även Paris klimatavtal samt dess inverkan i trafikpolitiken. Enligt ministeriet kommer det att ha konkreta följder även i Finland. Detta kan ses som en positiv sak. Jag hoppas dock att man tar hänsyn även till Västnyland. Vi måste försöka öka på användandet av kollektivtrafiken från så väl klimat men också säkerhets syfte. Det här kräver dock engagemang från högre instanser.

Nu gäller det att jobba egentligen på två olika fronter. För det första måste vi hitta bättre lösningar i nuläget som underlättar den akuta situationen. Därtill måste vi även hämta fram ett framtidsperspektiv upp till diskussion. Från ett Ingåperspektiv är detta arbete obligatoriskt ifall vi även i fortsättningen vill vara en fungerande pendlingskommun till huvudstadsregionen.