SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser flera goda sidor i den nyaste utredningen gällande kustbanan som publicerades igår av Trafikledsverket.

I rapporten har man analyserat åtgärderna myndigheterna rekommenderar för de 80 miljoner som reserverats i regeringsprogrammet för utvecklandet av kustbanan. I slutändan är det regeringen som fattar beslut om åtgärderna som görs.

-Nu har man föreslagit åtgärder som stödjer den befintliga infrastrukturen, men också flera utvecklingsobjekt, säger Wickström.

-I rapporten lyfter man fram satsningar på såväl Ingå och Sjundeå stationer som olika förbättringar på Kyrkslättsområdet. I Sjundeå planerar man mer omfattande åtgärder, som förlängning av perrongen.

-Personligen skulle jag gärna se att man förverkligar mötesplatsen på cirka fem kilometer i Sjundeå. Det skulle vara en satsning för framtiden och skapa förutsättningar för bättre närtågstrafik, konstaterar Wickström.

Wickström betonar att rapporten tydligt visar på den utvecklingspotential som finns kring kustbanan. Åtgärder för 185 miljoner euro lyfts fram. Wickström understryker att fjärrtågstrafiken kommer att behövas längs med kustbanan också i framtiden. Fokuset i rapporten ligger ändå på närtågstrafiken, vilken även varit i fokus då regeringen i samband med budgetrian valde att styra satsningar till sträckan Köklax-Karis.

-Vi behöver snabba förbindelser till Åbo och Helsingfors. Målsättningen bör vara fler förbindelser som gynnar den regionala utvecklingen, säger Wickström

-Jag vill också se fler tåg mellan Helsingfors och Hangö. Många i västnyland vill också åka till exempel från Kyrkslätt mot Åbo utan att behöva åka ända till Alberga och byta.