Den planerade Helsingfors–Åbo-banan har diskuterats länge i offentligheten. I HBL (24.2) lyftes banprojektet upp i en intervju med Lojos stadsdirektör Mika Sivula som framhäver på vilket sätt den nya banan skulle gynna hela Västnyland. Jag vill framhäva att det inte är sant. Kustbanan däremot är i skriande behov av förbättringar – och dessa skulle också gynna trafiken mellan Helsingfors och Åbo.

Det sker en hel del utveckling på näringslivsfronten i Västnyland just nu. Fortum planerar verksamhet i Joddböleområdet i Ingå, som kan skapa upp till 500 arbetstillfällen. Rauanheimo meddelade för sin del att man kommer att utveckla sin verksamhet i Koverhar efter Nordstream-jobben. Den näringslivsutveckling som finns är i behov av fungerande infrastruktur.

Utvecklingen av kustbanan gynnar inte enbart de västnyländska kommunerna Ingå, Raseborg, Sjundeå och Hangö, utan den betjänar också Kyrkslätt samt Esbo.

Jag förstår att vi måste utveckla och planera nya infrastrukturprojekt. Min fråga blir ändå – varför inte satsa på det som vi redan har? Den nya Helsingfors–Åbo-banans kostnader beräknas uppgå till två miljarder euro, vilket i jämförelse med kustbanans förbättringskostnader på 345 miljoner ter sig som en mycket märklig satsning.

Kustbanans förbättring inkluderar byggandet av Esbocentrumbanan samt dubbelspår längs med delar av kustbanan. Som helhet skulle det göra trafiken på kustbanan smidigare samt öppna för nya former av trafik längs med den befintliga banan.

Man har uppskattat att resetiden mellan Åbo och Helsingfors skulle bli 10–15 minuter kortare om man bygger en ny tvåmiljardersbana. Dessa minuter är med andra ord hutlöst dyra.

I Ingå lades tågstationen ner av den nuvarande regeringen. Beslutet har lett till utmaningar med tanke på att ordna vår kollektivtrafik, något som vi även påpekade när nedläggningen aviserades. Kommunens positiva företagsnyheter kräver att den befintliga infrastrukturen utvecklas och att kommunikationerna fungerar.

Den kommande regeringen bör också säkerställa att Hangö–Hyvinge-banan elektrifieras. Elektrifieringen – i samband med utvecklandet av kustbanan – skulle vara en bra kombination som också skulle stödja utvecklandet av nya trafikförbindelser längs med kustbanan.

Infrastrukturprojekten är besvärliga då de alltid gynnar något område mer än något annat. Jag hoppas ändå att Helsingfors–Åbo-banan inte förverkligas på kustbanans bekostnad. De människor, företag och organisationer som finns längs med kustbanan behöver en fungerande kustbana som en trafikkorridor till Helsingfors och Åbo. Våra intressen och behov är viktiga.