Jag anser att den västnyländska regionens röst inte hörts inom beslutsfattandet på riksnivå. Det behöver vi få en förändring på. Jag vill att livet ute på landsbygden ska även i fortsättningen vara möjligt.

Som den västnyländska riksdagsledamoten vill jag arbeta för att följande frågor lyfts upp:

-Kustbanan bör utvecklas, inte avvecklas. Kustbanan måste bli dubbelspårigt mellan Kyrkslätt och Karis.

-Fler tåg ska stanna på de västnyländska stationerna. Kollektivtrafiken som helhet ska utvecklas. Busstrafiken måste också kunna stödas bättre än det i dag är möjligt. Vi måste även se till att olika biljettformer kan kombineras smidigare.

-Hangö-Hyvingebanan bör elektrifieras. Detta i kombination med utvecklandet av kustbanan skulle skapa helt nya möjligheter för trafik i regionen.

-Riksväg 25 och stamväg 51 är viktiga trafikkorridorer. Vi måste se till att säkerheten längs med dessa två vägar blir bättre.

-Våra landsvägar är i förkastligt skick. Vi måste se till att de väganslag som Nyland får inte enbart fokuseras i Helsingfors. Vi är i behov av välfungerande vägar.

-Företagens verksamhetsförutsättningar ute på landsbygden måste stärkas. Med hjälp av livskraftiga företag blomstrar regionens utveckling.

-Energiskatten måste ses över. Genom att införa den svenska nivån i energiskatten kan vi som land och region bli attraktivare med tanke på placerandet av datacentraler. En datacentral skulle kunna skapa flera hundratals jobb i regionen.

-Vi måste bevara de regionala sjukhusens servicenivå. Raseborgs sjukhus utgör en viktig servicepunkt med tanke på den tvåspråkiga servicen.

-Närservice måste tryggas på båda nationalspråken.

-Kultur och utbildning. Västnyland är en kulturregion. Vi måste kunna se till att kulturen får även i fortsättning stöd och att utbildning får tillräckliga resurse