Det nya regeringsprogrammet publicerades idag. När det gäller hälsovården är grundtanken under kommande regeringsperiod att prioritera primärhälsovården. Det här börjar från de förebyggande åtgärderna som lyfts fram.

I regeringsprogrammet slår man fast att anslagen för vården ökar med över fyra miljarder euro. Regeringen vill skapa en tydligare struktur för vården och socialtjänsterna med målet att alla finländare ska få rätt vård i tid. Regeringen kommer också att vidta åtgärder för avkorta vårdköerna med en ny form av FPA-stöd. Modellen ska utvecklas med välfärdsområdena och för ändamålet reserveras hela 335 miljoner euro. Därtill kommer bland annat en modell av terapigarantin utvecklas för barn och unga. Andra lågtröskeltjänster speciellt inom förebyggande mentalvårdstjänster kommer också att utvecklas nationellt.

-Utmaningarna inom vården är många. Vi försöker med de här åtgärderna råda bot på personalbristen och de omfattande vårdköerna. Nu kommer vi att lägga mer fokus på primärhälsovården och det förebyggande arbetet – samtidigt ger vi välfärdsområdena arbetsro.

Här är några saker från regeringsprogrammet angående vården:

  • Fler utbildningsplatser inom vården på svenska och finska. Personalens byråkratiska arbetsbörda ska bli enklare och mer pengar ska sättas på att öka personalens välbefinnande och ledarskapet inom vårdsektorn.

  • Vi satsar på en trygg ålderdom för alla. Därför vill man se mer mellanformsboenden för äldre.

  • HUS särlösning och dess funktionalitet följs upp.

  • Ett kompetenscenter för att främja svenskspråkiga tjänster grundas vid Raseborgs och Borgå sjukhus.

  • Räddningsutbildningen på svenska ordnas i samband med Räddningsskolan i Helsingfors, och finansieringen tryggas.

  • Speciell hänsyn inom vården ges svenska digitala tjänster.

  • Regeringen utreder möjligheterna till att ge specialanslag för bland annat Västra Nylands välfärdsområde och Egentliga Finlands välfärdsområde.

  • Vi satsar på mer fungerande vårdkedjor som ska fungera på svenska och finska.
  • Vi ser över finansieringsmodellen för välfärdsområdena och betnonar det hälsofrämjande arbetet som gynnar t.ex. Västra Nylands välfärdsområde samt andra tvåspråkiga välfärdsområden.

-Det här regeringsprogrammet innehåller många segrar för vården på svenska i Finland. Det här hade inte skett utan SFP. Jag är glad att vård på svenska nu får resurser, säger Wickström.

Wickström konstaterar att alla förhandlingar innehåller kompromisser. Handikappslagen kommer att uppdateras för att minimera risken för missuppfattningar i lagtolkingen. Arbetet  kör igång omedelbart så att lagen kan träda i kraft så fort som möjligt. Speciasatsningar kommer trots det att göras. Enligt Wickström gjorde man den här prioriteringen eftersom delar av lagen inte kunde träda i kraft. Delvis beror det här också på de förändringar som gjordes i riksdagsbehandlingen av den nuvarande lagen. När det gäller personaldimensioneringen inom äldrevården är den till 0,65 vilket redan nu är svårt att uppnå på flera håll.

-Vi har många utmaningar inom vården och förstås hade det varit trevligt om man hade kunnat uppnå alla de servicelöften som lagen slår fast. Men situationen är alarmerande. Vi måste nu ge arbetsro för välfärdsområdena och ge dem förutsättningar att lyckas i sitt arbete, säger Wickström.