Glöm inte bort stamväg 51 som en viktig trafikkorridor!

 

”Stamväg 51 är en viktig trafikkorridor för såväl pendlare, näringsliv som fritidsboende. Vi hoppas alla på att Fortums planer förverkligas. Det betyder då i praktiken att trafiken längs med stamväg 51 kommer att öka. ”

Strax före jul fick vi i Ingå och hela Västnyland höra trevliga nyheter då energibolaget Fortum redogjorde om sina framtidsplaner i Joddböleområdet i Ingå. Planerna var omfattande och sträcker sig över flera år. Det första konkreta steget har redan tagits av bolaget då det lämnat in en anhållan om detaljplanförändring. Ingås byggnads- och miljönämnd tar ställning till anhållan på sitt första möte i år, nu kommande vecka.

Det är enormt fint att ett stort energibolag vill satsa i Ingå och Västnyland. Det här bevisar hela regionens potential för näringslivet. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för företagsverksamhet och näringsliv. Det handlar om ett socialt ansvar, om en fungerande grundservice och om trevliga bostadsmiljöer.

Även infrastrukturen är viktig ur ett näringslivsperspektiv. När det gäller den har staten en viktig roll, en roll staten också måste ta. Med tanke på Fortums framtida planer kommer stamväg 51 att spela en viktig roll.

Stamväg 51 är inte bara en viktig trafikkorridor för Ingå utan för hela Västnyland och huvudstadsregionen. Trafikmängderna växer konstant på vägen bland annat på grund av den ökade tunga trafiken från Hangö hamn och förändringarna i kollektivtrafikförbindelserna i regionen. Kollektivtrafikförbindelserna till och från Västnyland har blivit färre under de senaste åren och det har lett till ökade trafikmängder längs med stamväg 51.

I VN (15.1) finns en artikel där man redogör för hur trafiksäkerheten mellan Stensvik och Kyrkslätt har blivit bättre efter att motorvägen förverkligades. Vi alla som kör längs med stamvägen är ändå medvetna om att trafiksäkerheten inte på alla ställen är på en god nivå. Redan vägbelysning skulle förbättra säkerheten. Därtill borde de farliga korsningarna ses över.

Stamväg 51 är en viktig trafikkorridor för såväl pendlare, näringsliv som fritidsboende. Vi hoppas alla på att Fortums planer förverkligas. Det betyder då i praktiken att trafiken längs med stamväg 51 kommer att öka. Det är viktigt att de statliga och regionala myndigheterna inser detta i tid och vidtar åtgärder för att förbättra situationen.

Texten är publicerad i tidningen Västranyland 22.1.2019.

Blogikirjoitukseni koskien kantatie 51:stä suomeksi tästä.